Konuyu Oyla:
  • Toplam: 11 Oy - Ortalama: 3.45
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
JEOMORFOLOG
#1
TANIM
Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin
gelecekteki durumunu açıklayan kişidir.

GÖREVLER
Jeomorfologların görevleri çalıştıkları kuruma göre değişiklikler göstermektedir.
 Maden Teknik Arama Enstitüsü\'nde çalışan Jeomorfolog hangi sahalarda maden, hangi
sahalarda petrol bulunacağını saptar,
 Bayındırlık Bakanlığının; tünel, köprü, yol yapımında yer kabuğu tabakalarının uygun
olup olmadığını inceler,
 Bayındırlık Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışanlar yeni yerleşim
yerlerini belirler,
 Turizm Bakanlığı\'nda; yeraltı mağaralarının göl ve akarsuların turizme açılmasını sağlar,
 Orman Bakanlığı\'nda; hangi tür bitkilerin hangi eğimlerde dikileceğini, erozyonun
olduğu yerlerde ne gibi önlemler alınarak (ağaç dikimi yer şekillerine müdahale) etkinin
azaltılacağını saptar,
 Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nde; iklim bilgisine sahip olduğundan, alet ve haritalardan
yararlanarak hava gözlemleri yapar,
 Belediyelerde, kentsel ve bölgesel planlama çalışmalarında doğal çevrenin fiziksel
özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunur,
 Hava ve Kara Kuvvetleri\'nde kartografik malzeme (harita) ve hava fotoğraflarından
faydalanarak nerelerde düşmanı karşılayacağını, nerelerde müdahale ederek tuzak
kurulacağını kestirir. Büyük ölçekli haritalardan fotometrik ölçmeler yaparak yer
topçusunun hedeflerini belirler. Açık arazide üslerin nerelere konulacağını saptar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER
 Kartoğrafya (harita), hava fotoğrafları, mercekler, jeolog çekici, asitler, toprak
alanında kullanılan el burguları, klizimetri (yüksekliği saptar),
 Fotoğraf makinesi, şeritmetre, pusula, jeoloji haritaları, kuyu sondaj karotları, rapor
yazımı, harita ve grafik çizimi için gerekli olan kırtasiye vb. malzemeleri kullanırlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Jeomorfolog olmak isteyenlerin;
 Coğrafya yanında biyoloji, jeoloji gibi doğa, sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi
duyan,
 Doğayı incelemeye istekli,
 Bedensel açıdan güçlü, açık havada değişik iklim koşullarında çalışmaya engel bir
durumu olmayan,
 Ekip çalışmasından hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bu meslekte kapalı ortamda (rapor, harita, grafik çizimi için) çalışıldığı gibi daha çok açık
havada çalışılır. Doğayla iç içe çalışma gerektirdiğinden, ortam sıcak, soğuk, yağışlı, nemli,
rutubetli, tozlu olabilir. Jeomorfologlar meslektaşlarıyla, topograflarla, sondörlerle,
jeoloji mühendisleriyle, jeologlarla, maden mühendisleriyle, yöneticilerle ve yardımcı
elemanlarla iletişim halinde çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin “Coğrafya” bölümünde verilmektedir.
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,
 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi,
 Balıkesir.Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
 Diçle Üniversitesi (Diyarbakır), Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,
 Dokuz Eylül Buca Eğitim Fakültesi,
 Ege Üniversitesi (İzmir), Edebiyat Fakültesi,
 Fatih Üniversitesi (İstanbul), Fen Edebiyat Fakültesi,
 Fırat Üniversitesi (Elazığ), Fen-Edebiyat Fakültesi,
 Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
 K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
 Marmara Üniversitesi (İstanbul), Fen Edebiyat Fakültesi,
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
 Harran Üniversitesi(Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi,
 Fatih Üniversitesi(İstanbul)Fen –Edebiyat Fakültesi,
 Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
 Selçuk Üniversitesi (Konya ), Fen Edebiyat Fakültesi,
 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi,
 Uşak Üniversitesi , Fen Edebiyat Fakültesi,
Coğrafya bölümünün son sınıfında öğrenciler iki branşa ayrılır. Son sınıfta fiziki coğrafya
bölümünü seçen öğrenciler tezlerini vererek lisans eğitimini tamamlarlar ve "Jeomorfolog"
unvanını alırlar.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
 Biyoloji,
 Coğrafya,
 Jeoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
 Mesleğin eğitimine girebilmek için,
 Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Coğrafya”
lisans programı için yeterli “TS-1” puan almak.
 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Coğrafya ” lisans
programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
 Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel
Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu
alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM
tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha
yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
 Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden
adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır.
Coğrafya bölümünde ağırlıklı olarak görülen dersler:
 Klimatoloji (İklim Bilgisi),
 Vejetasyon (Bitki Bilimi),
 Jeoloji,
 Jeomorfolojidir.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Lisans diploması” ve “Jeomorfolog” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Jeomorfologlar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Devlet Su İşleri (DSİ),
Doğal Afetler, İmar İskan Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Karayolları
Genel Müdürlüğü, Etibank, Meteoroloji, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'nde çalışabilirler
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim
Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon
Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olarak
çalışabilirler.
Mevcut üniversitelerde Jeomorfolog yetiştiren bölümlerin azlığı ve olanakların kısıtlı
olması nedeniyle az sayıda mezun vermektedir. Buna rağmen geçmiş yıllarda mezun olan
Jeomorfologların resmi kuruluşlarda istihdam edilmesiyle kadrolar dolmuş durumdadır. Bu
nedenle istihdam olanakları kısıtlıdır. Özel sektörde çalışma olanağı yoktur. Kısacası iş
bulma olanakları pek kalmamıştır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince bir kazanç sağlanması söz konusu değildir. Ancak, Yüksek Öğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu\'nun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Jeomorfologlar, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu\'na tabi ve teknik hizmetler sınıfından maaş alırlar. Maaşına ilaveten, almış
oldukları ek göstergeler sayesinde göreve yeni başlayan bir Jeomorfolog net asgari
ücretin 1,5 katı ile 2 katı dolaylarında maaş alır.

MESLEKTE İLERLEME
Devlet kuruluşlarında çalışan Jeomorfologların idari kademeler de yükselme olanakları
vardır.
Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak bir akademik kariyer edinen Jeomorfologların da
yükselme olanakları vardır,
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletme Enstitüsü, Jeomorfoloji Ana Bilim
Dalında, Jeomorfoloji yüksek lisans ve doktora çalışması yapılabildiği gibi, diğer
üniversitelerin coğrafya ana Bilim dalı çerçevesinde de yüksek lisans ve doktora çalışması
yapılabilir.

BENZER MESLEKLER

 Jeolog,
 Maden mühendisi,
 Coğrafyacı.
EK BİLGİLER
"JEOMORFOLOJİ"
Dünyanın yüz kısmındaki rölyef şekillerini saptamaya ve bunları açıklamaya çalışan bilim
dalıyla uğraşan kişidir. Kısaca:
Jeo morfho loji - Yer şekilleri bilimi
Jeo morfho log - Yer şekilleri bilimcisi demektir.
Jeomorfoloji, yeri tetkiklerinde konu edinmiş olan doğa bilimlerinden biridir. Coğrafyayı,
yeryüzündeki rölyef şekillerini, su ve hava üzerindeki iklim olaylarını, bitki, hayvan ve
insan topluluklarını ve bunlar arasındaki etki ve tepkileri saha ve zaman içersinde
incelediği için bir doğa ilmidir. Jeoloji, yer kabuğunun oluşumu ve aşınımı ile uğraşan bir
tabiat bilmi olmakla beraber, sahası, yer ve zaman bakımından daha derin olduğu için
coğrafyadan ayrılır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI
 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,
 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
 ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların
atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık
karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar ve
bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu
Kararı,
 Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
 İlgili eğitim kurumları,
 Türkiye İş Kurumu web sayfası http://www.iskur.gov.tr
 Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
 Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.
Ara
Cevapla
|


Anahtar Kelimeler

JEOMORFOLOG, JEOMORFOLOG indir, JEOMORFOLOG Videosu, JEOMORFOLOG online izle, JEOMORFOLOG Bedava indir, JEOMORFOLOG Yükle, JEOMORFOLOG Hakkında, JEOMORFOLOG nedir, JEOMORFOLOG Free indir, JEOMORFOLOG oyunu, JEOMORFOLOG download


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

 

Yandex.Metrica